Politika kvality a ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci

Vedení společnosti FIBRAN d.o.o., Novo mesto, definovalo firemní politiku kvality. 

Ta je popsána v Příručce postupů pro systém řízení kvality a je zveřejněna na všech důležitých místech v celé společnosti. K dispozici je také na webových stránkách společnosti tak, aby k ní měli přístup všechny zúčastněné strany. 

Kvalita ve společnosti FIBRAN d.o.o. je založena na: 

 • poslání a vizi společnosti
 • ekologickém myšlení zaměstnanců
 • odborné způsobilosti každého zaměstnance
 • osobních vlastnostech a flexibilitě každého zaměstnance
 • kvalitě vnitřních procesů
 • modernizaci a neustálém zlepšování systému řízení kvality
 • zajištění kompetencí zaměstnanců
 • závazku neznečišťovat životní prostředí
 • závazku neustálého zlepšování
 • závazku ke splnění právních a jiných požadavků
 • podpoře inovací a užitečných návrhů od zaměstnanců
 • zajištění podmínek u pro splnění stanovených cílů kvality
 • každoroční aktualizaci zásad pro kvalitu
 • dodržování evropských kritérií kvality, která společnosti umožňují konkurovat, rozšiřovat naše činnosti a zvyšovat náš podíl na trhu
 • dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všemi osobami zapojenými do systému
 • neustálém zlepšování pracovních podmínek
 • spokojenosti našich zaměstnanců, zákazníků, majitelů a sociálního prostředí. 

 

Všichni zaměstnanci jsou na pravidelných schůzkách a prostřednictvím podnikového informačního systému informováni o politice kvality a jejích cílech, stejně jako o cílech v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytováním informací vedení zajišťuje plné povědomí a pochopení politiky kvality a ochrany životního prostředí. Po seznámení se s politikou jsou zaměstnanci povinni zaměřit své činnosti na zlepšování politiky kvality a jejích cílů, aby docházelo ke zlepšování systému řízení kvality, a tím i ke zlepšování obchodní činnosti společnosti. Vedení společnosti politiku kvality pravidelně kontroluje v rámci přezkoumání vedením a v případě potřeby ji přizpůsobuje změnám podmínek v podnikatelském prostředí.