Tepelné izolace budov ve vlhkém prostředí

PF 2024
21/12/2023
Proč již není na plochých střechách potřeba spádový beton?
29/02/2024
PF 2024
21/12/2023
Proč již není na plochých střechách potřeba spádový beton?
29/02/2024

Tepelné izolace budov ve vlhkém prostředí

Tepelná izolace podzemních staveb je vystavena mnoha obtížným podmínkám. Uveďme jen některé: velké užitné hmotnosti, pasivní a aktivní zemní tlaky, stálá vlhkost půdy, dlouhodobé působení vody, cykly zmrazování a rozmrazování, ale i mechanické poškození při výstavbě. V takových podmínkách většina tepelné izolace slábne, a především ztrácí své původní tepelně izolační vlastnosti. Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) je jednou z mála tepelných izolací, která je vhodná pro použití do tohoto prostředí. Pevné a téměř nenasákavé izolační desky z extrudovaného polystyrenu, které jsou vyráběny speciálním procesem extruze, si zachovávají své zamýšlené stavebně-fyzikální vlastnosti i ve vlhké půdě. Tepelná izolace XPS je proto jednou z nejúspornějších a nejúčinnějších tepelných izolací konstrukcí trvale umístěných pod úrovní terénu. Nabídka na trhu tepelných izolací XPS zahrnuje také vysoce kvalitní produkty FIBRANxps . Jaké jsou klíčové výhody produktů FIBRANxps, se podívejte zde . 

Proč je nutné věnovat při plánování a realizaci tak velkou pozornost izolačním pracím pod úrovní terénu?

 • Protože podzemní části budov jsou později většinou obtížně přístupné.
 • Protože chyby se později těžko opravují.
 • Protože sanace poruch jsou technologicky a časově náročné.
 • Protože sanace může být velmi drahá.

Soklová část je část fasády budovy, která se dotýká země

Fasádní sokl nebo fasádní podezdívka je konstrukční prvek, který spojuje fasádu se suterénní stěnou nebo základy budovy. Sokl, který je v kontaktu se zemí, je vystaven jak atmosférické vodě, tak vlhké půdě. Vzhledem k tomu, že odolnost proti vlhkosti je jednou z nejdůležitějších vlastností tepelné izolace na patě budovy, používá se na sokl fasády obecně tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu, jako je např. ETICS FIBRANxps . Pod úrovní terénu je použit jiný typ tepelné izolace XPS, a to FIBRANxps 300-L s hladkým povrchem (s minimální nasákavostí) pro trvalou tepelnou ochranu i ve vlhkém prostředí.

V oblasti soklu fasády a hlouběji není vhodné použití tepelné izolace z pěnového polystyrenu (EPS). Jedná se o materiál určený pro instalaci v suchém prostředí. Je nutné si uvědomit, že pouze vybraný materiál s odpovídajícími technickými vlastnostmi odpovídá jednotlivé aplikaci.

Stěna pod úrovní terénu – suterénní stěna

FIBRANxps 300-Ltepelná izolace z extrudovaného polystyrenu

Vnější suterénní stěna, stejně jako všechny ostatní prvky stavby, které jsou v kontaktu s vlhkou zeminou nebo dokonce pod hladinou spodní vody, jsou vybudovány vodotěsné nebo jsou následně chráněny před škodlivými účinky vlhkosti hydroizolačními vrstvami nebo nátěry. Vzhledem k tomu, že hydroizolace je vystavena možnému mechanickému poškození během výstavby nebo v důsledku pozdějších nárazů, je hydroizolační vrstva na stěnách vytápěných a nevytápěných sklepních prostor obklopena vrstvou pevné nenasákavé tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, např. FIBRAN xps 300 -L. Taková tepelná izolace splňuje požadavky na instalaci pod úrovní terénu pro dosažení trvalé mechanické a energetické účinnosti.

Hlavní výhody tepelné izolace stěn suterénu:

 • zajištění teplotní stability v místnosti,
 • zamezení rosení vnitřního povrchu stěny,
 • ochrana hydroizolace proti mechanickému poškození,
 • ochrana hydroizolace před teplotními vlivy a následně před rychlejším stárnutím materiálu.

Přiměřená tloušťka tepelné izolace

1. VYTÁPĚNÉ PODZEMNÍ PROSTORY

Minimální tloušťka tepelné izolace stěn suterénu vytápěných místností je stanovena výpočtem na základě normových požadavků pro tento typ konstrukce. U nízkoenergetických staveb a pasivních domů se tloušťka tepelné izolace stěn značně zvyšuje, neboť musíme dosáhnout velmi příznivé energetické třídy. V těchto budovách je kromě větší tloušťky izolace nanejvýš důležitá bezchybná montáž bez tepelných mostů. U téměř nulových budov, kde je potřeba větší tloušťka tepelné izolace, se izolační desky pokládají ve dvou vrstvách se vzájemným lepením. Tloušťka tepelné izolace závisí mimo jiné na tepelné vodivosti izolace, tepelné vodivosti stěny a požadované energetické účinnosti celé budovy.

2. NEVYTÁPĚNÉ PODZEMNÍ STAVBY

Nevytápěné sklepní nebo suterénní prostory, kde je vliv změny venkovní teploty na teplotu v hloubce země zanedbatelný, lze tepelně a mechanicky chránit minimální tloušťkou vhodné tepelné izolace XPS, která slouží jako mechanická ochrana hydroizolace a zároveň minimální tepelná ochrana zabraňující rosení a tvorbě plísní na stěnách sklepních nebo suterénních místností.

Správná instalace tepelné izolace XPS na stěnu pod úrovní terénu

Celá plocha později zasypávané suterénní stěny včetně boků základu, kde jinak dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, je pečlivě pokryta tepelně izolačními deskami. Desky se instalují na rovnou a čistou plochu hydroizolace těsně k sobě, s lineárním přesazením.

Upevnění tepelné izolace XPS

Desky lepíme ve svislých pruzích na již dříve provedenou  hydroizolační vrstvu stěny nízkoexpanzním polyuretanovým lepidlem. Při pokládce dodržujeme zásadu lepení cihel.

Tepelná izolace FIBRANxps se k hydroizolačnímu souvrství připevňuje nízkoexpanzními polyuretanovými lepidly. Desky se lepí ve svislých pásech, aby voda, která by se mohla dostat za desku, co nejrychleji odtekla. Tepelně izolační desky, které se instalují pod úrovní hladiny spodní vody, je nutné lepit celoplošně. V tomto případě doporučujeme vhodné voděodolné lepicí tmely.

Pro požadovanou tepelně-izolační účinnost suterénních stěn je třeba věnovat zvláštní pozornost:

 • vzájemnému těsnému kontaktu desek, aby nedocházelo ke zvýšenému přenosu tepla ve spojích(tepelné mosty),
 • detailu provedení na přechodu mezi izolací suterénní stěny a soklem fasády,
 • detailu provedení na přechodu mezi izolací základů budovy a stěnou suterénu,
 • v případě špatně odvodněných zemin je povinné provést odvodnění a dostatečné odvedení dešťové a podzemní vody v okolí zateplené budovy (drenáže),
 • místům vzniku tepelných mostů, jako jsou instalační prostupy, světelné šachty, spoje vytápěných a nevytápěných částí objektu.

Tepelné mosty

Tepelné mosty jsou místa se zvýšeným přenosem tepla oproti bezprostřednímu okolí. Kromě zvýšení tepelných ztrát mohou způsobovat viditelný a nechtěný kondenzát. Na povrchu vlhkých stěn, stropů a podlah se začnou vyvíjet houby a plísně.

Abychom se vyhnuli tepelným mostům, musíme dávat pozor, abychom neporušili tepelnou izolaci podél celé obálky vytápěné části budovy.

Důsledkem tepelných mostů je vznik plísní.

Nezateplené konstrukce

Nezateplené konstrukční prvky, jako jsou prosvětlovací šachty, terasy, nevytápěné přilehlé místnosti nebo budovy a další jednotlivé konstrukce, musí být odděleny od vytápěné části budovy popř. zateplené, aby nedocházelo ke zvýšenému prostupu tepla a dalším nežádoucím důsledkům tohoto typu tepelných mostů v těchto částech.

Základová deska a pokyny pro navrhování

Souvislou tepelnou obálku budov bez tepelných mostů v dobře provedených nízkoenergetických budovách (pasivní, téměř nulové domy) zajišťuje pouze tepelná izolace instalovaná i pod základy budov, což je v praxi proveditelné se základy na základové desce. Při takovém řešení jsou maximálně omezeny tepelné ztráty konstrukcemi v zemi, proto je tento typ základů pravděpodobně jedinou vhodnou variantou pro domy s téměř nulovou spotřebou energie. Jako příklad dobré praxe vychází konstrukce ze základového polštáře SEISMIC .

Základy a podlahy na terénu

Průmyslové podlahy, podlahy dílen a skladů, stejně jako podlahy přízemí nedokončených budov nebo sklepů, jsou ve srovnání s jinými povrchy podlah mnohem více vystaveny mnoha namáháním a vlhkosti. Takové konstrukce proto odůvodňují požadavek na instalaci nosné a nenasákavé tepelné izolace XPS, která neztrácí svou energetickou účinnost a pevnost ani v případě nepředvídaných situací, jako je například zaplavení.

Tepelná ochrana podlahy výrobní haly FIBRANxps 400-L.

Správná volba tepelné izolace pro instalaci ve vlhkém prostředí je zásadní. Tepelné účinnosti lze dosáhnout pouze tepelnou izolací, která i ve vlhké půdě zachová zamýšlené stavebně-fyzikální vlastnosti. Pevné a téměř nenasákavé izolační desky XPS v tomto typu aplikace jsou jednou z nejekonomičtějších a nejúčinnějších tepelných ochran.

V případě zájmu zjistit více informací o FIBRANxps nebo našich řešeních, se neváhejte obrátit na naše obchodní zástupce nebo technickou podporu

Zveřejněno: 13.2.2024